35 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Yusuf Akçura . Türkçülüğün Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 947 KB

...çuraya osmanlÕoÕOÕq ideyasÕQÕnçürüklüyündԥn, müxtԥlif ünsürlԥrin anlaúmasÕQÕn imkansÕzlÕ÷Õndan, türk millԥtçiliyindԥn baúqakeçԥrli bir fikrin olmayaca÷Õndan bԥhs edԥUԥk, ùԥrq vԥ türk düúPԥni olan batÕOÕlarÕn “dillԥrinԥdoladÕqlarÕ” “ԥdalԥt”, “insanlÕq” sözlԥrinԥ inamÕn tam bir axmaqlÕq olaca÷ÕQÕ anladÕr. Digԥr tԥUԥfdԥn,Akçura Paris vԥ Sorbon ali mԥktԥblԥrindԥ AvropanÕn tanÕnmÕú millԥtçi alimlԥrinin -Kornell, Boutmi,RenuarÕn dԥrslԥrini dinlԥyir.Yusuf, o zaman Sorbon Universitetinin hüquq fakultԥsi...