0 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Yırtılan Plazma

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 201 KB

...din bir makalesinde, ‹slam'›n hüküm sürdü¤ü topraklarda demo-nik olan›n bar›namad›¤›n› yazm›flt›r. Benzer flekilde Erdo¤an Alkan, Ba-udelaire ve Satanizm adl› kitab›nda, "yaz›n›m›zda Kötülük de fieytan da ifl-lenmedi"12der. fieytan, gnostik ve maniheist düflüncelerin etkisiyle, H›ris-tiyanl›kta kurucu bir güç fleklini alabilmifltir. ‹slam kozmolojisindeyse, fiey-tan ve kötülükleri kendinde bir güç, eflyan›n do¤as›na ait bir etken de¤ildir.fieytan varolanlar› bozmak veya ayartmak için vard›r, yok...