5 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Yasanın Kaynağı Üstüne

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 227 KB

...gusu"na, kalbimize ifllenmifl olan "yasan›n yasas›"na ba¤-lam›flt›r (Ps 464, NM 27). Rousseau'ya yap›lan at›f, Mandela'n›n kulland›¤›"vicdan" kavram›n›n böyle düflünülüp düflünelemeyece¤inden hiç flüpheedilmemifl oldu¤unu gösterir ki bu da Derrida'n›n Mandela'y› okurkenhayranl›k duygusunun flüpheyle kar›fl›k bir flaflk›nl›k duygusunu bast›rm›flolmas›yla aç›klanabilir. Derrida'n›n Rousseau'yu okuyuflunun "politik"alan›n kuruluflunu düflünme biçimi aç›s›ndan belirleyici oldu¤u hesaba ka-t›lmal›d›r...