0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Yakup Ahbap - Makedonya 1912

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...arını müteâkiben Bulgaristan’ın i‘lân-ı harb edeceği Palanka Kaymakamlığı’nın Kosova Vilayeti’nden sureti gönderilen telgrafına atfen Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’nden bâ-tezkire inbâ ve mezkûr telgrafnamenin sureti leffen savb-ı devletlerine isrâ kılınmış ve kaymakam-ı mûmâileyhin istihbaratının ihtiyatla telakkisi lâzım geleceği vilayetin cümle-i iş‘ârından olup ma‘-haza tahkikat icrâsı muktezi olmuş olmakla, Hâriciye Nezâret-i Celîlesi’ne iş‘âr olunmuş olduğu beyanıyla tezkire”, BOA, BEO, 3993...