6 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

William J. Pomeroy - Marksizm Ve Gerilla Savaşı - Sol Yayınları

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 777 KB

...düþmana karþý heran silahlý bulunmaya zorlanmýþlardý. Abbé de Pradt, “Gransýzlarýngücünü tüketen” diyordu, “savaþlar ve çarpýþmalar deðil, fakat görün-mez düþmanýn aralýksýz saldýrýlarýdýr. Bu düþman takip edildiðindehalkýn içine karýþýp kaybolur, sonra yine [sayfa 54] onlarýn arasýndanyenilenmiþ bir kuvvetle ansýzýn tekrar ortaya çýkar. Hikayedeki sivri-sinek tarafýndan eziyet edilerek ölüme sürüklenen aslan, Gransýzordusunun durumuna tam bir önektir.” Üçüncü devrelerinde geril-lalar ordunun dü...