1 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Uykuverüya Aralık2005

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...a-mamen kayboldu¤u düflünülüyordu.Ancak, son y›llarda uyku süresince bi-lincin kaybolmad›¤›, ancak farkl› birkonuma geçti¤i savunuluyor. Uykudagörülen rüyalar, bunlardaki görüntü-ler ve düflünce tarz›, flizofreni gibi ba-z› psikolojik hastal›klardakine olduk-ça benzerlik gösteriyor. Gerçekte varolmayan ses ve görüntülerin de¤iflikbir düflünce zinciriyle bilinç düzeyinetafl›nmas› rüyalar›n en önemli özelli-¤i. Bu de¤iflik bilinç düzeyi, kifli uyan-d›¤›nda beyindeki di¤er merkezlerinetkisiyle bask...