2 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Uydusistemleri Haziran2005

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ittir ve tafl sonuçolarak, ilk h›z›n yatay bilefleniyle hava-da kalma süresinin çarp›m› kadar uza-¤a düfler (vY∆t). ‹zledi¤i patika, bir pa-rabol fleklindedir. ‹ki ucu var; birinci-si f›rlatma noktas›, yani çukurun orta-s›, di¤eri de tafl›n düfltü¤ü yer. Bu ikinokta aras›ndaki uzakl›k, tafl›n erimiveya menzilidir.Diyelim flimdilik, tafllar› olan gücü-müzle ve hep ayn› ilk h›zla f›rlat›yor vene kadar uza¤a düfltüklerine bak›yo-ruz; olas› en uzun erimi yakalamakiçin. H›z› sabit tuttu¤umuza göre, e...