37 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Üçüncü Dünya'nın Borçlanması - Pascal Arnaud - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...şim ine uğruyor: Kam biyo kurlarındaki ve fa iz oranlarındaki istikrarsızlık , petrol şok la n , A vrupa pazar­la n , uluslararası enflasyon, d ış tica ret açık la n üçüncü bölüm de tartışılacak. F akat 1980’den bu yan a ödeyem e- m ezlik k riz i gidrk büyüdü, finansal çöküş ve uluslararası ödem eler k rizi tehlikesini bü yüttü, bu sorunlar dördüncü bölüm ün konusu. Sözkonusu g erilim lerin b irin ci kurbanı da Ü çüncü D ünya'm n k endisi ve ekonom i d ış b elirley ici­lik lerden daha çok etk il...