4 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Türkiyedenanoteknoloji Aralık2006

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

... yapmaktad›r. UNAM, DPT, TÜ-B‹TAK, Mili Savunma Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›,Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n destekledikleriprojeleri yürütmekte ve/veya yeni proje tekliflerihaz›rlamaktad›r. Çeflitli projeler kapsam›nda Ro-ketsan, DYO, Arçelik, Vestel, Korteks gibi flirket-lerle iflbirli¤i ve müflterek ARGE çal›flmalar› yürü-tülmektedir. UNAM’da ak›ll› tekstil, yüzey kapla-ma ve boya, hidrojen ekonomisi, spintronik, fi-ber, femtosaniye lazer, nanoayg›t, nanobiyotekno-loji konular›ndaki ana proje...