1 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Türkiye'degökbilimvetug[2] Şubat2004

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

... havada as›l› duran kubbenin re-simlerini çekerken yar›m saat kadar süren bu sü-recin sanki bütün gözlemevi maceras›n›n bir k›sa,sembolik özeti oldu¤unu düflündüm. Bu arada rüz-gâr›n azizli¤iyle kubbe vince çarpt›; alüminyumparçada oluflan bombe neyse ki daha sonra düzel-tildi. Yuvas›na oturtulan kubbenin elektrik ba¤›nt›-lar›, raylar›n motorlar›n ayar› bir süre sonra yeni-den gelen Amerikal›larla birlikte tamamland›.Bütün zorluklara, zaman zaman insanlar ara-s›nda do¤al olarak baflgösteren anla...