3 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Türk Sinemasinda Ya Içerik Sorunu - Iı - Oguz Adanir

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 822 KB

...inülchilir. O zaman da hu sürecin ne ol­madığı neye henzemrdiği süykncr('k ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olunabilir. İçinde yaşadığımız zaman dilimi içinde Türkiyc'de egemen olan politik örgütlenme ya da iktidar hiçimi hangisidir? Despotluk mu? Oligarşi mi? Komünizm mi? Sosyalizm mi? Hc.ıyır, 19RX yılındc.ı Türkiyc'dc egemen olan iktidar hi\·imi bunlardan hi\·biri ckğildir. Türk Devletinin hükiimct biçimi Cumhuriyet'tir. Cumhuriyct'in h\.'nimscndi�i iilkckrdc iktidar trk bir kişinin elind...