6 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Türk Bilim Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

..., yazısında, özellikle Anadolu’da-ki Osmanlı dönemi medreseleri ilgili geniş bir literatür vermekte, ayrıntılı de-ğerlendirmeler yapmakta ve bu konuda gelecekte yapılacak çalışmalarda dik-kat edilmesi gereken noktalara işaret etmektedir.Salim Aydüz, dergimizin bu sayısında yer alan Osmanlı Astronomi Müessesele-ribaşlıklı ikinci yazısında, oldukça bakir sahalar olan müneccimbaşılık kuru-mu, muvakkıthaneler, Takiyüddin Rasathanesi ve Kandilli Rasathanesi hakkın-TAL‹D, 1(1), Ocak 2003, M. Koraltürk...