1 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Tuğrul Tanyol - Toplu Şiirler 1971-1995 - Yky-1997

Türk Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 855 KB

... giinlere siiriikleyen riizgar Orada bizim i�in aynhk, yalmzca oliim var Derenin biiyiisii: y1k1k bir kopriiyii ayuan sular Ge�mi!?e, hep ge�mi!?e mi akar? C::OCUK VE AYNA agac;: usulca yay1hr giine�in serpilen govdesine gozlerini ac;:an bir kugunun kanatlarmda biiyiir giin sonra oteden, ta otelerden ince akilalmaz titre�en bir bo�luk gibi sesinin yank1sma bulanm1� bir ku� kaymlarla tepenin denizle 1�1gm goriintiiyle aynanm arasmda s1k1�1p kalm1� bir anm resmini c;:izer c;:ocuk biitiin bunlara b...