3 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Titanaziyaret Temmuz2004

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...bulutsu d›fl›ndanbir madde katk›s› olmamas›na karfl›-l›k, alt-bulutsular›n gezegen ve uydu-lar oluflturma süreçlerinde alt- bulut-su d›fl›ndan malzeme katk›lar› her za-man olmufltur. Bunun hangi düzeyler-de gerçekleflti¤i, Satürn sistemine ya-p›lacak Cassini benzeri inceleme gezi-leriyle ortaya ç›kar›labilecek.Titan’›n AtmosferiVoyager’›n ziyareti öncesinde gök-bilimciler, yerden yap›lan gözlemlerle,Titan atmosferinde gazdan ayr› parça-c›klar›n da bulundu¤unu gösterenipuçlar› elde etmifllerdi. T...