0 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Teoride Doğrultu 8

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...isürülen savafl senaryolar›na göre ABD, yo-¤un hava bombard›man›, 200-300 bin kiflilikkara ordusu harekat› ve Irak Ulusal Kongre-si içinde örgütlenmifl CIA denetimindekimuhaliflerin kuzeyde cepheyi zorlamas› ileBa¤dat’› ele geçirecek. Yine senaryoya göre‹ngilizler ABD ile ortak, Türkiye ise lojistik-istihbari ve bir k›s›m askeri kuvvet deste¤iile harekata kat›lcak. Bu plan çerçevesinde“Irakl› muhalif gruplar” ABD’de bir araya ge-tirildi. Türkiye ile ABD aras›nda savafl eksen-li gizli-aç›k trafik...