0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Sınıf Pusulası 7

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...m da, bir di zi ve bir bi rin­den de ği şik si ya sal sa vaş tak ti kl eri ge liş ti rir. Bu ola na ğı bur ju va zi ye ve ar tık onun ay rıl maz or ga­nik bir par ça sı olan ide olog la rı ve si ya set uz ma­nla rı, da ha ge nel bir ifa dey le sis te min ye ti ş tir di ği be yin gü cü or du su, “bi lim ada ml arı” su nu yor. Sö mü rü yü, ay rı ca lık la rı, bar bar lı kl arı ve po li tik bas kı yı en iyi şe kil de bun lar kut sa mış lar ve giz le­miş ler dir. Ezi len çoğ un lu ğun, ege men ler c...