3 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Savaşın Gizli Kurbanları

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...rle rin e tk ile rinin te s t e dilm e s inde k ullanılıyor. Bu h ayvanlar ayrıca, bom balı s aldırılara ve h afif ateşli s ilah ların e tk is ine m aruz bırakılıyor. Dom uz larda, h ardal gazı de ne yle ri s onrasında, s u toplamış iri yara k ütle le ri oluşuyor. K obay fare le ri, z e h irli Som an gazına m aruz bırakıldık tan s onra dışkılarını k ontrol e de m e z h ale ge liyor ve s üre k li k asılm a nöbe tle ri ge çiriyorlar. K öpe k le r, ayak lanm alarda k ullanılm ak üz e re ge liştiril...