3 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Sanaltehdit Mayıs2005

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...irüslerden ayr›l›rlar.TTaaflfl››yy››cc››::Sisteme virüs ya da trojanyaz›l›m›n› gizlice tafl›yan dosyalara ve-rilen isimdir.SSoolluuccaann ((WWoorrmm))::Kendisini dosyala-ra eklemek yerine, bulaflmak için a¤ba¤lant›lar› üzerinden sistem aç›klar›-n› kullanan ve büyük bir h›zla yay›labi-len virüs çeflididir.4May›s 2005B‹L‹MveTEKN‹KV‹RÜS ÇEfi‹TLER‹büyüyece¤ini tahmin etmemifllerdi.Ayn› y›l, Ralph Burger adl› bir programc› yaz-d›¤› kodu çal›flt›r›labilir DOS programlar›na ekle-yebilen bir yöntem kefl...