9 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Sanal Modernleşme

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 931 KB

...oldu¤uvurgulanmal›d›r. 1950'lerin Türkiye aç›s›ndan da iç göçler ve d›fl göçler,dolay›s›yla yeniden iskân sorunlar›n› gündeme getirdi¤i6bilinmektedir.Modern Muhacirlerdaha ad›yla bu söylemi yakalayan, yeni iskân alanlar›-n›n kurulmas›n›n olanakl›l›¤›n› ve do¤adaki dönüflümün, do¤aya müdaha-le'nin meflrulu¤unu ima eden bir filmdir."Islah edilmifl ve bir masa üstü kadar düz, dönümlerce arazi", asl›ndamakinalaflmakta olan tar›m›n bir simgesi olarak, ›slah edilen, tar›ma kazan-d›r›lan alan›n büyüklü...