5 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Robotikcerrahi Haziran2007

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...lli¤i seçeneklerinin artma-s› ve donan›m fiyatlar›n›n h›zla düflme-si, say›sal veri transferi flans›n›n da art-mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu sayede, rönt-gen filmlerinin elektronik transferiolan teleradyoloji kavram› ortaya ç›k-m›flt›r. Gerekli cihazlarla donat›lmas›durumunda Radyoloji uzman› hastay›görmeden elektronik olarak kendisineiletilen röntgen filmlerini inceleyerekbir de¤erlendirme yapabilmektedir.Teleradyoloji sistemi cerrahlara dahastay› görmeksizin, ameliyat öncesive sonras› röntgen filmle...