30 The Download
0 Comment
15.01.2020 Upload date

Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri-2

Roman

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce Çanakkale Zaferi'nin 90 yıldönümü çerçevesinde daha önce ilk cildi yayınlanan Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri adlı serinin ikinci ve son cildi de tamamlanmış bulunmaktadır. Bu cilt, kronolojik olarak Eylül 1915 ile Aralık 1920 tarihleri arasındaki dönemi içine almaktadır.
İkinci ciltte yer alan belgeler konu bakımından iki ana bölüme ayrılmaktadır:
Birinci bölümde, 4 Eylül 1915 tarihinden Seddülbahir'in tahliye edilip Çanakkale Muharebeleri'nin sona erdiği 9 Ocak 1916 tarihine kadarki olayları anlatan belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler muhteva bakımından şu başlıklar altında toplanmaktadır:
-Kara, deniz, denizaltı ve havada gelişen harekâtların anlatıldığı günlük savaş raporları,
-Savaşta başarı gösteren askerlerin tayin, terfi ve taltifleri ile üstün hizmetleri görülen birliklerin madalyayla ödüllendirilmeleri,
-Müttefiklerin uluslararası savaş hukukuna aykırı hareketlerinin protesto edilmesi,
-Savaş alanını ziyaret eden yerli ve yabancı basın mensuplarının, gazetelerine gönderdikleri haber, yorum ve gözlemleri,
-Savaşa katılmış olan askerlerin "günlük" ve "hatıratlar"ı ile esir düşen askerlerin ülkelerine gönderdikleri "mektuplar",
-Savaşta esir düşen askerlerin durumları hakkında her iki tarafın birbirlerini bilgilendirmesi, esir askerlere mektup, para vb. ulaştırılması,
İkinci bölümde ise, Çanakkale'nin düşmandan tahliye edildiği 9 Ocak 1916'dan 14 Aralık 1920'ye kadar gelişen olaylar ve Çanakkale Muharebeleri'nin sonraki yıllarda gözlemlenen etki ve sonuçlarıyla ilgili belgeler yer almaktadır. Bu belgeler de muhteva açısından şu başlıklarda toplanmaktadır:
-Çanakkale Muharebeleri'nin sona ermesiyle birlikte dost ülkeler, büyükelçilikler, vilayet ve kazalardan İstanbul'a gönderilen tebrik telgrafları,
-Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında hizmeti görülen subayların taltif
ve terfii,
-Savaş esnasında savaş kurallarına aykırı hareketlerde bulunmalarından
dolayı protesto edilen İngiliz ve Fransızların söz konusu protestolara verdikleri cevaplar,
-Savaştan zarar gören ahaliye devlet tarafından yapılan aynî ve nakdî
yardımlar,
-I. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle beraber Đngiliz ve Fransızların Gelibolu'da mezarlık tesis etmek için yaptıkları çalışmalar,
-Gelibolu Yarımadası'nda açıkta bulunan Türk şehitlerinin kemiklerinin defni ile ilgili yazışmalar.
Esere kullanım kolaylığı açısından belge fotokopileri, fotoğraflar ve
ayrıntılı bir indeks de ilâve edilmiştir.
SUNUŞ BÖLÜMÜNDEN