6 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Orhan Veli'den İsmet Özel'e Bir Erdem Olarak Kekeme Büyük Türk Şiiri

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 184 KB

...çili¤ine ve do¤as›na ilifl-kin veya kiflinin bunlarla bafla ç›kma kapasitesindeki flüphelere iliflkin olabilir.9. Sigmund Freud, Psychopathology of Every Day Life, 1901, Bölüm 5, "Slips of The Ton-gue".10. Aktaran Alan Megill, Prophets of Extremity, Nietzche, Heidegger, Foucault, Derrida,University of California Press, 1985, s. 22.Kelime kendisinden ç›kar ve biz de kendimizdeki kelimeden ç›kar›z.11Kekeme fliir yazarlar› deneycidirler. ‹stekleri salt biçim olarak yeni birfleyler yapm›fl olmak içi...