2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Önce Tevhid Telif-Prof. Dr. Nâsır El-Umer = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...nüzle(28) veya kendi sö-zünüzün bir kısmıyla hitap edin. şeytan sizi yoldan çıkarmasın.”(29)Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu-yurmuştur: .« ِّوﹸلﹸغﹾالﹺب ﹾمﹸكﹶلﹾبﹶق ﹶانﹶك ﹾنﹶم ﹶكﹶلﹶأه اﹶم َّنﹺإﹶف َّوﹸلﹸغﹾالﹶو ﹾمﹸاك َّيﹺإ»“Aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri aşı-rılık helâk etti.”(30)(28) Ya ni ba na müs lü man la rın hi ta bıy la hi tab edin, Al-lah’ın ver di ği isim le hi tab edin, ey ne bî, ey pey gam ber de yin. Bk: el-Hat ta bî, Me âli mü’s-Sü nen -çe vi ren-(29) Ebû Dâvûd, no...