3 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Ölüm Ve Müzik

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 87 KB

...si gibi. Ölenin vermedi¤i mesaj› al›r, almad›¤›m›z› veririz.Zaman, ölümün yegâne hammaddesidir. Bu yüzden zaman ilede¤il, do¤-rudan do¤ruya zaman›n içinde var olur ölüm. Her ölümle bir kez daha son-suzlu¤unu kan›tlayan zaman, özü gere¤i hayata yabanc›d›r; zaman, parçalar›-n›n toplam› de¤ildir çünkü. Bir baflka deyiflle, ayn› ân› sonsuz say›da insan›nyaflayabilme olas›l›¤›, bölünmeden paylafl›lma özelli¤i ile zaman›n hayata nedenli kay›ts›z kald›¤›n› gösterir bize. Böyle bir durumda ölümün ne ölç...