15 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Öğrenme Temmuz2007

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...mpüs, amigdala ve limbik sistemin tümbölümleriyken refleksif belle¤imiz için du-yu – motor korteks, bazal çekirdek ve be-yinci¤in ad› geçiyor. Farkl› bellek türleri-miz için farkl› beyin bölgelerimizin bask›nolmas› oldukça do¤al. Tan›mlanabilir bel-le¤imizde ad› geçen amigdala asl›nda birçeflit duygu merkezi. Bu da, yaflad›¤›m›zolaylar› hat›rlarken o olaylar s›ras›nda ne-ler hissetti¤imizi de efl zamanl› an›msama-m›z› olanakl› k›l›yor. Örne¤in, “Onunla ilkkarfl›laflt›¤›m gün nas›l heyecanl› oldu...