2 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Mühendislik Ekim2002

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 778 KB

... doldu¤unda, durumlar› neolursa olsun yenilenir. Ancak, yine debaz› kritik parçalarda metal, tafl›d›¤›a¤›r dinamik yük nedeniyle yorulup,elastikli¤inden kaybederek plastikle-flebilir. Bu, orijinal gücünden kaybet-mesi anlam›na gelir. Ya da metal par-ça içerisinde oluflan mikroskopik birçatlak, zamanla ilerleyip, parçan›nbeklenenden erken k›r›lmas›na yolaçabilir. Ayn› fleye, imalat s›ras›ndabünyede kalm›fl olan bir küçücük birkabarc›¤›n etraf›nda oluflan gerilimyo¤unlaflmalar› da neden olabilir. ...