16 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Mevlana - Divanı Kebir Cilt 1

Tasavvuf

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 16 MB

...rev’den başka kimdir? Hattâ yemlere gelelim:Sâfb, Hâtif, hele Kclînı gibi İran edebiyatında neo-klâsisiznti şiir yapısiytc, buluş kudretiyle, anlatış, deyiş âhengiyle, hattâ bazı kere, fakat lügat animamda garabetle, yani eşsizlikte temsil edenler nasıl inkâr edebilir?Bütün şairlerin tek oldukları »lanlar var, bütün bunlar, birer anıt. Ancak hiçbirinin özelliği öbüründe yok. Çoğunun birleştiği nokta, zam anlan fldalri bü­yüklere eğilmek, zamanlarına «yup «uudayyabât» söylentiye 4üşmcfc.Fakat Mev...