0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Mao Zedung - Seçme Eserler 4

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

...erdcydi. O mmanlar Çan Kayşek yöııetimi, büyük ınuaklanıı lx)ylanııda ve deniz kenannda yer alan büyük şehirlerde tl)plannıış· tı. Bu ııL-denle Mal; Zedung ylıldaş «biz dağda. o suyun kıyısındaydı>• denıektedir. 5. Direnme Savaşı sırasında ceı>lıe hatl;ırı Çin'in kuzeyinde. doğusunda, ortasında ve gü­neyinde bulunnıaktaydı. ! laik. Japon istilacılan tar.ıfıntL1n işg:ıl cdilıııeıniş l)l;ııı Çiıı'in güneybatısı ve kuzeybatısındaki GUl)mindang blilgesindcn genellikle llüyük Ccplıe Gerisi Bölgesi di...