3 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Makale - Demokrasinin Bir Önkoşulu Olarak Kamusal Alan Ve Türkiye'de Kamusal Alan Algısı

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 352 KB

...ü, kahvehaneler, salonlar ve kulüplerin 18. Yüzyılda devletten bağımsız, devlete karĢı fikirler üreten merkezler oldukları yönündedir. Burjuva sınıfı, bu mekânlarda bir araya gelerek önce edebiyat tartıĢmalarıyla, daha sonra siyasi sohbetlerle devlete karĢı, devletten ve ekonomik çıkarlardan bağımsız bir alan yaratmıĢtır (Habermas, 2010: 106-107). Habermas‟ın ortaya koyduğu kamusal alan, bireylerin kendi görüĢlerini açık platformda özgürce tartıĢtıkları bir platfomdur. Tüm toplumu etkileyen prob...