0 The Download
0 Comment
17.04.2020 Upload date

Küreselleşmenin Tuzakları Tarihe Karşı Tanınma Politikaları

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 74 KB

...ye yap›flt›r›lanfundamentalist ça¤r›fl›mlarla basit bir biçimde iliflkilendirilemeyecek olan‹slam medeniyetinin derinli¤ini ve önemini anlamam› sa¤lad›. Dahas›, Ka-nuni Sultan Süleyman'a adanan an›t› gördü¤ümde gerçek bir fiziksel floklafark ettim ki Süleyman ayn› zamanda benim atalar›m›n da hükümdar›yd›;yani salt Türklerin de¤il "benim" de hükümdar›md›. Osmanl› ‹mparator-lu¤u çok-uluslu, çok-dilli bir yap›ya sahipti ve Yunanl›lar bu toplumun hiçde en alt katman›nda yer alm›yordu. Tersine, atala...