5 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Küreselleşme Ve Milli Devletin Geleceği (Paul Hirst - Grahame Thompson)

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 304 KB

...lanbir ülkedeki baðýmsýzlýkplebisitidir.7Modern siyaset teori-si -ki bu egemen bir dev-lette hükümet ve siyasîsorumluluk teorisidir- kit-le demokrasisinden öncegeliþti, fakat ona nispetenkolay adapte edildi. Bu,sadece halkýn egemenli-ðin kaynaðý olarak hü-kümdarýn yerine ikâme edilebilir olmasýn-dan kaynaklanmamaktadýr. Bu, ayný za-manda, özgün bir “siyasî” teori imkânýnýnda baðlý olduðu millî devletin kendini yö-neten siyasî toplum fikrinin açýkça en ge-liþmiþ þekli olmasý sebebiyle böyledir.8D...