47 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Küreselleşme Ve Kültürlerarası İletişim

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Sevgili Öğrenciler,
Günümüzde iletişim sınır tanımayan bir hızda ilerliyor. Değişen sadece iletişim
teknolojileri mi? Elbette değil. Hızla değişen ve çeşitlenen iletişim teknolojilerinin
yanında iletişimin içerikleri de çeşitleniyor. Bununla birlikte beklentileri de farklı
olan hedef kitleler belirginleşiyor. İnsan, içerik ve teknoloji üçgeninde kültürlerin
iletişimi, üzerinde fazlasıyla durulması ve düşünülmesi gereken bir konu haline
geliyor. Kültürlerin kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki iletişimleri de her geçen
gün artan bir öneme sahip oluyor. Bu kitabın amacı sizlerin kültür, iletişim ve kül-
türlerarası iletişim konularında bilgi sahibi olmanızı ve kendinizin de tanıklık ede-
ceği durumlar içerisinde çözüm yolları üretebilmenize katkı sağlamaktır.
Kültürlerarası iletişim kitabımız sekiz üniteden oluşmaktadır. Birinci ünite, kül-
tür ve kültürel yeterlik konularını açıklayarak başlamaktadır. İkinci ünitede kültü-
rel çeşitlilik ve çok kültürlü toplum özellikleri ve bu kavramların önemi üzerinde
durulmaktadır. Üçüncü ünitede küreselleşme ve kültür ilişkisi, karşılıklı etkileşim-
leri incelenirken dördüncü ünitede kültürlerarası iletişim kavramına iliflkin tartışı
malara yer verilmektedir. Beşinci ünite medya ve temsiliyet kavramı üzerinde du-
rurken altıncı ünitede medyanın küreselleşme karşısındaki durumu ve karşılıklı
etkileşimlerine yer verilmektedir. Yedinci ünite günümüz coğrafyaları için son de-
rece önemli olan çatışma çözümü ve barış inşası üzerinde durmakta ve son ünite
olan sekizinci ünite ise karşılaştığımız ve gün geçtikçe çeşitlenen yeni iletişim tek-
nolojilerinin nasıl bir yaşam biçimi önermesi sunduğunu ele almaktadır.