24 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

İttihat Ve Terakki - Tevfik Çavdar - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...n g ıç ta p a rla m e n te r b ir y a şam ın te r ­cih e d ild iğ in i sö y leyenler v a rs a d a m odel, B ab ıâli b a sk ı­n ın d a n s o n ra , b ilh a s s a M ah m u t Ş ev k et P a ş a ’n ın ö ld ü rü l­m esiyle te k p a r ti yö n etim i a n la y ışıy la iyice su yüzü n e ç ık m ıştır. C u m h u riy e tin ilk ik i y ılın d ak i çoğulcu siy asal y ap ım n T a k rir-i S ü k u n Y asası’n ın k a b u l ed ilişiy le h ız la te k p a r ti yö n etim in e kay d ığ ım bilm ekteyiz. B u te k p a rti ...