23 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

İsmail Cem - Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

..............................................................253EMPERYALĐZMDEN(ĐMDĐLĐK)KURTULUYORUZ,GERĐKALMILIKTANDEĞĐL.............................................253BĐRĐNCĐBÖLÜM...................................................................257ATATÜRKOLMASAYDIBELKĐTÜRKĐYEOLMAZDI...257ĐKĐNCĐBÖLÜM......................................................................261ATATÜRKGERĐKALMILIĞIYENEMEMĐTĐR..............261I:MustafaKemal'inveYeniRejiminTutumu.........