16 The Download
0 Comment
20.11.2020 Upload date

Insan Beyni Ve Bellek

Kişisel Gelişim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 457 KB

...ar›anlayabilirler. Kimileriysekonuflabilirken, konuflulanlar›anlamayabilir. Bunlar›nbeyin yap›s›yla ilgisi yavaflyavafl anlafl›lmaya bafllam›flt›r. Beynin içindeki hipokampüs adl› bölgedekihücreler, baflka sinir hücreleriyle birlikte uzunsüreli belle¤in oluflmas›nda rol oynuyor. Ancak,insan belle¤inin tüm yönlerini gösteren birbeyin haritas› henüz oluflturulmufl de¤il. Farelerle yap›lan deneylerde,hipokampüsü al›nm›fl farelerin,labirentte yol bulma yeteneklerininköreldi¤i gözlenmifl. ‹nsanlardak...