5 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Heidegger Ve Arendt'te Özgürlük Bir Kesişme Noktası

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 122 KB

...turan ö¤edir. Görüldü¤ü gibi,ö¤rencisi, insan› "ölüme yönelik varl›k" olarak tan›mlayan "Filozof"tan ve2288Defter9. Platon, Theatetus, 174, The Dialogues of Plato, Encyclopaedia Britannica, Inc.,Chicago, 1952 (1992), s. 529. Bu konu, Jacques Taminiaux'nun kitab›nda etrafl› olarak eleal›n›yor: Thracian Maid and the Professional Thinker, SUNYPress, 2000. Burada ayr›caArendt'in, Heidegger'in 80. yaflgünü için The New York Review of Books'a yazd›¤› yaz›da,Heidegger'in Nazilerle iflbirli¤ini, "y›ld›z...