4 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Halil İnalcık - Şair Ve Patron - Doğu Batı Yayınları

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 29 MB

...a darb-i mesel buldu". KASIDE SUNMA VE it;)RET MECLiSLERi Dogu edebiyatmda :;;airin himaye, inayet arayit;;I, ozel bir duzenleme ve kahp ic;inde patrona sundugu ovgu, kaside nev'i ic;inde ifadesini bulur.2s Kasideler, ba:;;ta, obur dun-yada Tann'nm nzasm1, Peygamberin, velilerin :;;efaatini, ve bu dunyada patrimonyal siyasi gi.ic; sahiplerinin hi-maye ve inayetini kazanmak ic;in yazihrdi. ~~ Kaside hakkmda son zamanlarde esash bir eser yaymlanmu;;t1r: (-Jasida Poet1:v in islamic Asia and Afi-ica...