1 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Edirneli Nazmî Dîvânı.sayfa.1990

Türk Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...− −/ − · − −/ − · − 1 Vechi mi var kim olub agyâr manzûruñ senüñ ‘Âşık-ı bî-çâre her gâh ola mehcûruñ senüñ Hûy-ı şirret cûyla mezmûmken agyâr-ı şûm Dûr olub senden niçün olmaya menfûruñ senüñ Yas idüb yaş akıdur gözüm benüm-çün hicrden Şâd u handânsın sen oldı mâtemüm sûruñ senüñ Göz kamaşur âh sen mâhı kemâhî göremez Berk urur zîrâ yüzüñden gün gibi nûruñ senüñ 5 Müstedâm ol zikr idermişsin efendi Nazmiyi Mahlasuñdur cânla ol ‘abd-i mezkûruñ senüñ 3672 Nev’-i Dîger Der-ân Kâfiye În-câ Yâ’ Harf...