20 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Doğan Avcıoğlu - Türklerin Tarihi 4

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

...ik komutanlarm adamlan, reisten izin-siz olaganiistii vergi topfayam1yacaktir. Eyaletin ver-gisinin. saptanmas1 ve toplanmas1 i9in reis, giivendigi bir vergici atayacaktir. Reis, yerle$ik halk ve goc;e-belerden olaganiistii para, erzak ve asker yard1m1 istenmesine kar$I 91kacaktir. Ancak olaganiistii istek-lerin yerine getirilmesi zorunlu ise ve ba$ka bir c,;1-kar yol yok ise, reis ,bu yiikil adil ve e$it bic;:imde halka payla$tiracakhr. Atama fermanlarmda, asayi!]i korumakla gorevli askeri $efl...