0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Defter'den

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 70 KB

... infla etti¤imiz bir fley; ama bir süre sonra yinee¤ildi¤imiz, sorgu ve yarg› konusu etti¤imiz bir fley. Ne var ki bu yapayapa, yani ancak kendi edimselli¤i içinde, performatif olarak mümkünoluyor: dinlemeyi bilmek, karfl›ndakini duymak, baflkas› için susabilmek,kendini baflkas›n›n yerine koyabilmek, birbirine pas verebilmek, egoyuhiç olmazsa k›sac›k bir süre için ask›ya alabilmek – "Sokratik Konufl-ma"da okuyaca¤›n›z gibi, bütün bunlar ancak çal›flt›r›ld›kça güç kazananbir teknik, bir kültür ol...