0 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 114 Haziran 1983

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...günden poli­tik ajitasyonu yükselterek, örgütlene­rek hazırlanmak,yığınları hazı rlamak. Bu hazırlık bugün ne kadar tam olur­sa yarın görevimiz o kadar kolayla­şaca kt ır. Biz bugünden· en geniş yı ğı nlara seslanecek kürsüler bu lmalı, onları yaratmalıyız. Bu amaca va rmaya hi ç bir zorbalık engel olamaz. öneml i olan nokta şudur: Bu kürsüler yalnız­ca komünistl eri n sesinin duyulduğu deği l, demokratların, ilericilerin ses­lerinin duyulduğu yerler olmalı dır. i ki ncisi, yı ğınsa l halk ha re...