44 The Download
0 Comment
25.12.2019 Upload date

Ali İhsan Sâbis - Harp Hatıralarım 4

Roman

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

SUNUŞ
İnsanın insana tahakkümünün ortaya çıkışıyla birlikte, po­litika ile tarih arasında da bir karşıtlığın oluşmaya başladığını
görmekteyiz. Tarih, bugünü kavrama ve geleceği tasarlama im­kanı veren bir ilim olduğu için hakim güçler politikalarının zo­runlu kıldığı doğrultuda tarihi 'elden geçirme', yeniden düzen­leme çabasına girmişlerdir. Bu yüzdendir ki tarih-politika kar­şıtlığının, tarihin 'resmi tarih' ve 'karşı tarih' diye iki biçim ve ifadeye bölünmesi sonucunu doğurduğunu söyleyebiliriz. Resmi tarih, büyük insan kitleleri katında, var olan vaziyete nasıl geldiklerini ve hangi istikamette ilerlediklerine cevap teş­kil edecek şekilde düzenlenerek, hakim gücün yürüttüğü politi­kayı meşrulaştırma amacına matuftur. Belli 'nedenler' ile 'ha­yırlı sonuçlar' sıralanır. Ülkenin tarihsel süreç içerisindeki
güncel politikası belli bir mantıkla ortaya konur. Böylece top­lumlar, yenik düştükleri ya da destekledikleri siyasal güce ta­rihlerini çaldırırlar, yanlış bir geçmiş bilgisi, bugünü kavrama­kta ve geleceği tasarlamada eksiklikler, hatalar ve ihanetler do­ğuracaktır.
Karşı tarih ise resmi tarih karşısında bir 'bütün' olarak yer alamaz. Resmi tarih, yapılan büyük araştırmalarla ortaya çı­karılmış, ciltler dolusu bilgi halinde kütüphanelere ve eğitimbkurumlarına hakim, dolayısıyla büyük halk kitlelerini yönlen­diren bir 'ilim'ken, karşı tarih, söz konusu siyasal, sosyal ve eko­nomik güçlere dayanmadığından büyük çoğunluğu karanlıkta kalmış, ortada olanı da dağınık ve yetersiz bilgiler halinde, kü­çük bir çevreye hapsedilmiş bir ilim durumundadır. Bu nedenle
de karşı tarih, yayın organlarının da küçük araştırmalar, aydın sohbetlerinde özel fasıllar, tarihi-politik araştırmalarda izah
farklılığı ve en çok da hatıralar halinde varlığını sürdürür.