10 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Alaattin Bilgi - Marks-Engels Ekonomi Politik Sözlüğü

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...maye d Toplam Sermaye S Artı-Değer = a Artı-DeğerOranı = a' K�rOranı k' Maddelerin yanısıra Ingilizceleri de ayraç içeri­sinde yazılmıştır. 15 A Adli Bir İşgünü İçin Adil Bir Ücret (A Falr Days Wages For A Falr Days Work): İngiltere'de makineli mo­dern sanayiin başlangıç yılları olan 19. yfızyıl ortalarına cloğ;ru. kapilalizmin emek sömürüsünü iyice yoğ;unlaştır­clığ;ı yıllar olıııuştur. 13una karşılık aynı yıllar, emekçi sı­nıfın cia scııdikalarda örgütlenmeye başladıgı ve bu emek sönıürüsüne k...