41 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Ahmet Arslan - İslam Felsefesi Üzerine

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...nsanların tem sil ettikleri "meslek" veya yolda ve onların ileri sürdükleri düşünceler dizisi içinde aranm ası gerektiğini gösterm ek­tedir.Bu kimseler, ne tür insanlardı? H angi tür konularda, ne tür düşün­celer ileri sürüyorlardı? O nların alan, am aç ve uğraşlarını, benzeri en-- tellektüel-kültürel alan, am aç ve uğraşlardan ayıran özellikler nelerdi?Kendilerine "felâsife" denilen bu kim seler, İslâm dünyası içinde ilk olarak M .S. IX. yüzyıldan itibaren antik Yunan bilimsel-felsefi mi­rası y...