4 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Acıların Çocuğu

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 918 KB

...nc›lar› savunduklar› mutlak de¤erlerin koruyucusuolabilecek böyle bir babadan, romanlar›n›n üzerinde yükseldi¤i epistemo-lojik temelin Bat›'ya yenik düflmesini engelleyecek kudretli bir otoritedenyoksundurlar. Bu ilk romanlardaki kat› ahlaki havay›, kal›plaflm›fl de¤erle-ri, ö¤retici üslubu, yarg›lay›c› ses tonunu da buna ba¤layacakt›r Parla.Tanzimat romanc›lar› erken yaflta bofllu¤u kapatmak zorunda olan, ku-9900Defter2. Jale Parla, Babalar ve O¤ullar, ‹letiflim Yay›nlar›, 1990, özellikle de "B...