18 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Abdulkadir Inan - Hurefeler Ve Menseleri

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...y ve V I I-V III. asırlara ait Gök T ürk y azıtlarında da o devirdeki T ü rk 'lerin dinî inançları h ak k ın d a pek az bilgi vardır.Çin k ay n ak ları H un larm k ü ltü rü n d en bahse­derken tap ın ak ları bulunduğunu zikrederler. Bu h ab erlere göre H un H akanının k ararg âh ın d a bu lu ­nan ta p m a k ta h e r yılm başında âyin ve tören ya­pılırdı. Bu âyine H u n larm yirm i d ö rt b o y u n u n b aş­buğları iştira k ederlerdi. Yılın beşinci ayında L u n g - Çeng denilen şehirde toplanıp a...