1 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

22. Tzevat Tefik-Screen

Biyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 147 KB

...gü PSA kullan›ld›¤›nda, önemlioranda artan negatif biyopsi say›s› ve artm›fl sa¤l›k giderle-ri olaca¤› unutulmamal›d›r. Ayn› zamanda, yafll› erkeklerdedikkatli kullan›lmad›¤›nda önemli oranda erken evre prostatkanserini atlama riski ortaya ç›kmaktad›r.Gelecekte Prostat Kanseri Görülme Riskinin Tan›mlanma-s›nda ‹lk PSA De¤erinin Rolü‹lk PSA de¤eri 10ng/ml olmas› halinde bu oran %31-56? a düflmektedir. As›ls›k›nt›l› PSA aral›¤› olan 4-10ng/ml aras›nda ise olgular›n%53-67’si organa s›n›rl› olabilme...